Otvárame nultý ročník!

15.01.2011

Má Vaše dieťa odloženú školskú dochádzku?
Nenavštevovalo predškolské zariadenie?
Je príliš hravé?
Obávate sa, že neobsedí v lavici?
Pretrvávajú u dieťaťa logopedické problémy?

Zákonný zástupca sa môže rozhodnúť, či dieťa bude ďalej navštevovať Materskú školu alebo nultý ročník na CZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch.

Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru 2011 dosiahli fyzický vek šesť rokov a majú z rôznych dôvodov (logopedické problémy, častá chorobnosť, telesná, sociálna nezrelosť…) odloženú školskú dochádzku.

Nultý ročník môže navštevovať aj dieťa, ktoré k 31. decembru 2011 dosiahne fyzický vek šesť rokov.

Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka ZŠ je odborné psychologické vyšetrenie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Vyučovanie prebieha formou klasických vyučovacích hodín alebo v blokoch s prestávkami podľa potrieb detí.

Vyučovanie v nultom ročníku bude prebiehať s poldenným alebo celodenným výchovným pôsobením (podľa záujmu rodičov) s možnosťou pobytu v školskom klube detí v popoludňajších hodinách. Školský klub detí je pre deti ráno od 6.00 hod. a v popoludňajších hodinách do 17.30 hod.

Ak dieťa bude navštevovať školský klub detí, je potrebné ho prihlásiť na obedy.
Podľa záujmu dieťaťa môže byť zaradené do niektorého zo záujmových krúžkov pôsobiacich priamo na škole.

Na konci školského roka bude dieťaťu vydané riadne vysvedčenie so slovným hodnotením.

Absolvovanie nultého ročníka v ZŠ sa považuje za prvý krok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v predmetoch:
1. Rozvíjanie komunikačných schopností (6 hod./týž.)
2. Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova (3 hod./týž.)
3. Zmyslová výchova a základy matematických predstáv (4 hod./týž.)
4. Telesná výchova (2 hod./týž.)
5. Hudobno-pohybová výchova (3 hod./týž.)
6. Pracovná výchova (3 hod./týž.)
Počas celého vyučovania sa využívajú rôzne námetové, didaktické a pohybové hry.

Zápis do nultého ročníka: 1. až 15. februára 2011 od 8.00 do 13.00 hod.

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka školy osobne alebo na telefónnom čísle 0356508120.