Školský poriadok od 4.9.2017


CZŠ Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, 942 01 Šurany

Š k o l s k ý p o r i a d o k
nadobúda účinnosť dňom 4. 9. 2017

Čl. 1 Práva žiaka

Čl. 2 Povinnosti žiaka

Čl. 3 Základné práva a povinnosti zákonného zástupcu

Čl. 4 Školská jedáleň

Čl. 5 Povinnosti týždenníkov

Čl. 6 Hodnotenie správania

Čl. 7 Vnútorný poriadok počítačových učební

Čl. 8 Vnútorný poriadok pre telocvičňu

Čl. 9 Vnútorný poriadok pre ŠJ

Čl. 10 Vnútorný poriadok pre ŠKD

Čl. 11 Organizácia vyučovania

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

Škola sa stavia za výchovný princíp, ktorý je orientovaný na kresťanské hodnoty. Cirkevná základná škola má za úlohu spoluúčinkovať na zdravom vývoji detí a mládeže podľa mravných a náboženských hodnôt. Vzorom nech nám je príkladný a zbožný život Žofie Bosniakovej, ktorá sa narodila v našom meste.

Školský poriadok CZŠ Žofie Bosniakovej

Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.
Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.
Riaditeľka školy dňom 4. septembra 2017 vydáva tento školský poriadok, zároveň ruší pôvodný školský poriadok.
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 7.50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45. minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5, 10 minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

Časové rozdelenie dňa:

1. hod. 7.50 – 8.35
5 min. prestávka
2. hod. 8.40 – 9.25
15 min. prestávka
3. hod. 9.40 – 10.25
5 min. prestávka
4. hod. 10.30 – 11.15
10 min. prestávka
5. hod. 11.25 – 12.10
5 min. prestávka
6. hod. 12.15 – 13.00
30 min. prestávka
7. hod. 13.30 – 14.15

Článok 1
Práva žiaka

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

(1)Žiak má právo na
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie v základných školách
c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom Čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky.
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, ktoré zabezpečuje školský psychológ
h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
k) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
l) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24.
(2)Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
(3)V prípade školského úrazu je žiakovi poskytnutá prvá pomoc. Lekárnička je umiestnená v zborovni. Na odborné ošetrenie sprevádza žiaka dospelá osoba. V prípade potreby zavolá telefonicky z kancelárie školy rýchlu zdravotnícku pomoc. Súčasne telefonicky informuje rodičov o úraze. Nesmie sa stať, aby vedenie školy nebolo o akomkoľvek úraze včas informované, alebo aby sa to dozvedelo od rodičov.

Článok 2
Povinnosti žiaka

(4)Žiak je povinný
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý
škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento
zákon neustanovuje inak,
f) každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť ihneď po nástupe do školy,
triednemu učiteľovi predloží písomné ospravedlnenie od lekára v žiackej knižke podpísané zákonným zástupcom,
g) žiak je povinný pri vymeškaní vyučovania využiť pomoc spolužiakov a priebežne sa informovať o prebranom učive, ospravedlnenie platí len prvý deň po neprítomnosti, resp. učiteľ určí, dokedy má žiak učivo dobrať,
h) po prihlásení do záujmového útvaru (krúžku) sa účasť stáva povinnou, neospravedlnená
účasť sa hodnotí podľa čl. 6 bod 10 tohto školského poriadku,
i) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
j) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
zariadenia,
k) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými
mravmi.

II. Príchod a odchod žiakov

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú do 7.45 hod., aby 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci po prezutí odprevadí zo školskej budovy, žiaka do ŠKD osobne odovzdá pani vychovávateľke v ŠKD.
2. Budova školy sa ráno uzavrie o 7.50 hod. Žiaci majú zakázané návštevám otvárať vchodové dvere.
3. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, zdržiavajú sa v triedach, kde sa slušne správajú.
4. Žiak si pred vstupom do budovy dôkladne očistí obuv, na určené miesto si odloží vrchný odev, prezuje sa a uloží si topánky.
5. Žiakom, ktorí majú 7. vyučovaciu hodinu je dovolené opustiť budovu školy iba vtedy, keď odchádzajú na obed do školskej jedálne. Žiak, ktorý odchádza na obed do školskej jedálne a pokračuje 7. vyučovacou hodinou, ktorá sa začína 13.30 hod., je povinný byť na tejto hodine od začiatku.
6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejty, kolieskové korčule, topánky s kolieskami, kolobežky, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. Pohybujú sa krokom vo vhodnej obuvi.

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.
2. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V jazykovej učebni určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
3. Po prvom zazvonení na hodinu je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
4. Vyučovanie sa začína modlitbou, Otče náš ….., Zdravas Mária ….., prosbami a končí sa
modlitbou Sláva ……, prípadne Anjel Pána. Modlitby odriekajú žiaci dôstojne.
5. V škole zdravia vyučujúcich a zamestnancov a iné osoby týmito pozdravmi: Pochválený buď Ježiš Kristus, Laudetur Jesus Christus, Dobré ráno, Dobrý deň, Dobrý večer, S Pánom Bohom, Dovidenia, Ahoj. Pozdrav žiaka musí byť zrozumiteľný a výrazný.
6. Od žiaka sa očakáva pokojné, slušné správanie voči zamestnancom školy, ale aj iným cudzím osobám a voči žiakom.
7. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
8. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, ohlási sa zdvihnutím ruky.
9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracujú doma a neodpisujú v škole.
10. Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. Na vyučovanie TSV sa žiak premiestňuje po zvonení pod dozorom vyučujúceho.
11. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
12. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, ventilmi na reguláciu tepla a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
13. Žiakom sa zakazuje hrubá, nešetrná a nebezpečná manipulácia s tabuľami, so školským nábytkom.
14. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety, vykrikovať.
15. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti zákonnému zástupcovi. Klenoty, drahé predmety, telefóny a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.
16. Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate u hospodárky školy, ktorá vykoná ďalšie opatrenia.
17. Manipulácia s mobilným telefónom, MP3, MP4 prehrávačom a nepotrebnými predmetmi počas vyučovania a prestávok je zakázaná. Mobil musí byť vypnutý počas celého vyučovania. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho. (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole) Nie je dovolené používať ho ako kalkulačku. Pri porušení tohto bodu má učiteľ právo vziať mobilný telefón, MP3, MP4 prehrávač a iné nepotrebné predmety. Vrátiť ich možno iba zákonnému zástupcovi.
18. Žiakom je zakázané nahrávanie a fotenie na mobily a inú elektroniku, ako aj šírenie fotografií a videí bez súhlasu dotknutých osôb. Interné veci školy žiak bez súhlasu učiteľa nesmie publikovať na internete.
19. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, radiátory, nosiť v budove prezúvky s tmavou podrážkou /zanechávajú čmuhy/, nebezpečnú obuv / topánky na vysokom podpätku/, kolieskové topánky, opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať, kĺzať sa po chodbách, sadať na radiátor, nosiť do školy ostré predmety, zapaľovače, petardy a iné pyrotechnické výrobky. Počas vyučovania, prestávok a akcií usporiadaných školou (výlet, exkurzia ….) sa zakazuje žiakom ohrozovať spolužiakov, akékoľvek prejavy šikanovania, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze. Škola postupuje podľa Metodického usmernenia MŠ SR
č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
20. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa ticho postavia a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa taktiež postavia. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania iných prác žiaci nevstávajú.
21. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
22. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia, majú zakázané svojvoľne opustiť skupinu.
23. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog: – vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje, je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore – učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešikanujú spolužiakov • V prípade podozrenia, situáciu v úzkej spolupráci s vedením školy riešia, • Ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.
24. Žiakom sa prikazuje: – dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení na triednických hodinách, čo potvrdia podpisom. – oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť – používať predpísané ochranné pracovné prostriedky.
25. Účasť žiakov na vedomostných a športových súťažiach, aj okrem reprezentácie školy (reprezentácia klubu, ZUŠ, seba samého) sa uskutoční so súhlasom riaditeľky školy, keď sú súčasťou vyučovania. Žiak sa môže zúčastniť, ak odovzdá informovaný súhlas podpísaný zákonným zástupcom. – učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, do TK do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiakov na súťaži. – počas neprítomnosti sa žiak zapíše do TK, pričom sa mu zapíše 0 vymeškaných hodín. – žiak sa po skončení súťaže vráti do školy a pokračuje vo vzdelávacom procese. V prípade, že súťaž trvá dlhšie, môže žiak po skončení súťaže odísť domov individuálne na základe podpísaného informovaného súhlasu zákonným zástupcom.

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učebne

1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené. Žiakom je dovolené krokom prejsť na WC so súhlasom dozor konajúceho učiteľa.
2. Žiak dbá počas prestávok o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolužiakov. Nie je dovolené hrať sa s loptou a iným športovým náradím v triedach a na chodbách.
3. Po druhej vyučovacej hodine žiaci odchádzajú na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia sa pohybujú po chodbách školy alebo v triede.
4. Žiaci udržujú triedu, školu a jej okolie v čistote a v poriadku. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po triedach, za radiátory, chodbách, toaletách, hádzať do WC mís, pisoárov, umývadiel a vyhadzovať z okien a podobne.
5. Príchod žiakov z triedy do triedy, do jazykovej učebne / telocvične/, sa uskutočňuje pod dozorom vyučujúceho.
6. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho v triede.
7. Počas obedovej prestávky (13.00 – 13.30 hod.) smie opustiť budovu len žiak, ktorý odchádza na obed do školskej jedálne.

V. Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu a spoločne sa pomodlí.
2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia svoju triedu. Na chodbe sa prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.
3. Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.
4. V škole po vyučovaní ostávajú iba žiaci, ktorí čakajú na autobus alebo vlak pod dozorom učiteľa. Nesmú opustiť budovu školy bez súhlasu dozorkonajúceho učiteľa.
5. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľky za žiaka

VI. Správanie žiaka na verejnosti

1. Od žiaka sa vyžaduje, aby svojím správaním na verejnosti umocňoval dobré meno školy
a nijakým spôsobom ho nepoškodil.
2. Vo večerných hodinách sa môžu žiaci vonku pohybovať iba v sprievode rodičov.
3. Žiak nemá povolené zúčastňovať sa diskoték, alebo iných verejných zábavných akcií v nočných hodinách.
VII. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie v závere školského roka uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá okrem učebníc ANJ, RUJ, NEJ a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok, alebo podľa dohody.
4. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu školského nábytku / stoličky, stoly/ a ostatného inventáru triedy.
5. Poškodenie majetku v správe školy, alebo súkromného majetku rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

VIII. Starostlivosť o zovňajšok

1. Žiak chodí do školy čisto, slušne a primerane veku oblečený a upravený. Ak pedagóg zistí nedodržiavanie hygienických zásad, upozorní rodičov a následne oznámi túto skutočnosť na oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok.
2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy, technickej a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor. Všetci žiaci majú hygienické vrecúško, ktoré obsahuje: hygienické utierky, mydlo, potreby k použitiu WC.
3. Každý žiak dbá o svoj zovňajšok, bez výstredností v úprave vlasov (neprefarbovať, bez melíru).
Dievčatá: nelakovať nechty, nemaľovať tvár, mať primeranú dĺžku sukní a nohavíc, dĺžku pulóvrov a tričiek. Chlapci: slušne ostrihaní, bez zbytočných ozdôb (náušnice, pearcing). Škola si vyhradzuje právo obmedzovať výstrednosti v oblečení a vo výzore žiakov. Po treťom slovnom upozornení, nasleduje písomné napomenutie triednym učiteľom rodičom. Ak sa neuskutoční náprava, žiak je pokarhaný triednym učiteľom, riaditeľom školy, zníženou známkou zo správania.

Článok 3
Základné práva a povinnosti zákonného zástupcu

(1) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie,
ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam,
zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti
a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno
uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
Od zákonného zástupcu sa očakáva záujem o dianie v škole, o prospech dochádzku a správanie jeho dieťaťa, aktívnu spoluprácu pri riešení problémov jeho dieťaťa.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení
poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade
so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
podľa tohto zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a
školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
alebo školského zariadenia,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.
(3) Zákonný zástupca nevstupuje do školy, ale oznámi svoju požiadavku službe pri vchode, ktorá zabezpečí vyvolanie dieťaťa. Ak zákonný zástupca musí z vážnych dôvodov vybrať svoje dieťa mimo dohodnutých termínov, vopred písomne oznámi svoju požiadavku vychovávateľke ŠKD v oddelení.
(4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
plnenie školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
f) skontrolovať batožinu dieťaťa pred odchodom na školský výlet, LVVZ, škola v prírode.
(5) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne
a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti
dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
(6) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo
v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných
prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Ak zákonný zástupca neupovedomí školu do 24 hodín o neprítomnosti žiaka, toto vymeškanie považuje triedny učiteľ za neospravedlnené. Z vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci na základe vopred predloženej písomnej žiadosti rodiča, na 1 deň uvoľňuje triedny učiteľ a uvoľniť žiaka na 2 a viac dní môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu riaditeľka školy.
(7) Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. Ospravedlnenie žiakov dlhodobého charakteru z telesnej výchovy a oslobodenie z tohto predmetu: • výlučne na písomný návrh lekára, • rodič podá žiadosť riaditeľovi školy, • riaditeľ školy pripraví rozhodnutie o oslobodení žiaka/študenta z predmetu, ktoré doručí zákonným zástupcom dieťaťa. (8) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
(9) O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku školského zákona rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.
(10) V neodôvodnených prípadoch po vyplatení zálohy na výlet, exkurziu, lyžiarsky výcvik, duchovné cvičenia, nebude záloha vrátená. Žiak si musí za seba nájsť náhradu.

Článok 4
Školská jedáleň

I. Stravovanie v školskej jedálni

1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky do konca predchádzajúceho mesiaca v cene stravnej jednotky: 6-11 rokov: 1,21 €/1 obed, 12-15 rokov: 1,29 €/1 obed.
2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne a dozorkonajúci učiteľ.
3. V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni, môže byť tento zo školskej jedálne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa.
4. V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú.

Článok 5
Povinnosti týždenníkov

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä: – pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a ostatné potreby, – na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných, – oznámia po 5 minútach riaditeľovi školy alebo zástupkyni riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine, – dbajú aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo, – cez prestávku vetrajú triedu, – po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria obloky, prekontrolujú uzáver vody, – dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety. – za neplnenie si povinnosti týždenníka navrhuje triedny učiteľ sankcie.

Článok 6
Hodnotenie správania

1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ a štátneho vzdelávacieho programu /školský zákon/.
2. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
3. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, Policajný zbor.
4. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.
5. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. V základnej škole triedny učiteľ ukladá napomenutie od triedneho učiteľa z vlastnej iniciatívy a bez povinnosti ďalšieho prerokovania. Pokarhanie od triedneho učiteľa ukladá po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľa školy.
6. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku , ktorú má počas vyučovania pripravenú na lavici.
7. Žiak predloží ŽK na 1. vyučovacej hodine, ak žiak nepredloží ŽK bude: – napomenutý triednym učiteľom / 3-6 krát/ – pokarhaný triednym učiteľom /7-10 krát/ – pokarhaný riaditeľom školy / 11-15 krát/ – zhoršená známka zo správania / 16 krát a viac/
8. Ak žiak nepredloží žiacku knižku z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.
9. Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK- dopíše známky a poznámky podľa KZ, skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré s prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.
10. Za neospravedlnené hodiny: • 1 – 5 hodín – pokarhanie od triedneho učiteľa • 6 – 10 hodín – pokarhanie riaditeľom školy, predvolanie rodičov na pohovor • 11- 15 hodín – dvojka zo správania • 16 a viac hodín – trojka zo správania
Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:
a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľka školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľky školy začať konanie o priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“)
c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, obec podá podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
11. Za neskorý príchod na vyučovanie 3x – 1 neospravedlnená hodina. Za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši15 minút, hodina sa počíta ako neospravedlnená.
12. V zmysle znenia § 56 ods. 2 školského zákona, t.j. ak žiaka nebolo možné z akéhokoľvek dôvodu vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku vykoná komisionálnu skúšku a je klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta, v dňoch určených riaditeľom školy.
13. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – pozvanie do školy, návšteva v rodine.
Ak má žiak počas štvrťroku zápisy v klasifikačnom zázname, v počte
1-3 bude mu udelené napomenutie triednym učiteľom
4-6 bude mu udelené pokarhanie triednym učiteľom
7-9 bude mu udelené pokarhanie riaditeľom školy.
Pri uvedenom počte zápisov v klasifikačnom zázname, má v príslušnom polroku žiak navrhnuté tieto výchovné opatrenia:
10-12 zápisov – znížená známka zo správania o jeden stupeň
13-15 zápisov – znížená známka zo správania o dva stupne
nad 16 zápisov – znížená známka zo správania o tri stupne.
14. Okamžité riaditeľské pokarhanie, prípadne zníženú známku za správanie, podľa závažnosti priestupku, dostane žiak za: – úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka, – šikanovanie spolužiaka, – vulgárne vyjadrovanie sa k spolužiakom, vyučujúcim, šikanovanie cez mobil a internet, šírenie hanebných a nedôstojných informácií o škole, spolužiakoch a pedagógoch – úmyselné poškodenie majetku školy – krádež vecí v škole – použitie mobilného telefónu a iných prehrávačov na účely, ktoré znevažujú osobu pedagóga – alebo iný dôvod určený pedagogickou radou.
15. V prípade porušenia BOZP počas mimovyučovacích aktivít sa uplatňuje hodnotenie správania uvedené v bodoch 3., 5. a 14.
16. Odmeny: – Individuálna ústna pochvala učiteľom – Pochvala triednym učiteľom – Pochvala riaditeľom školy – Udelenie diplomu, vecnej odmeny / napr. za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech /.
17. Neklasifikované výchovné predmety: – ak žiak počas školského roka nepracuje na hodinách, nie je aktívny, nenosí si pomôcky a telocvičný úbor, môže vyučujúci navrhnúť hodnotenie neabsolvoval.

Článok 7
Vnútorný poriadok počítačových učební

1. Žiaci prichádzajú do učebne organizovane podvedením učiteľa.
2. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok
3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne.
4. Žiakom sa zakazuje:
a) manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho.
b) dotýkať sa vystavených predmetov- suvenírov, kníh, násteniek atď.
c) nosiť do PC – učebne vlastné CD, diskety, jedlá a nápoje, navštevovať zakázané stránky, chatovať.
d) žiak je povinný vziať si so sebou do učebne učebnicu, zošit, slovník a žiacku knižku.
5. Pred odchodom z učebne učiteľ dbá o to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku.
6. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.
7. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho.
8. Učiteľ je povinný učebňu opustiť ako posledný.
9. Za učebňu a jej výzdobu je zodpovedný vyučujúci.

Článok 8
Vnútorný poriadok pre telocvičňu

1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, prípade na vopred určenom mieste v budove školy.
2. Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.
3. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci. Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
4. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK, písomným zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom, pokarhaním riaditeľom školy.
5. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu Tv.
6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadne školské poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú používať iné náradie , s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.
8. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.
9. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.
10. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
11. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.
12. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu.
13. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
14. Každý žiak, ktorý si zapožičia telovýchovný materiál, musí sa zapísať do príslušnej knihy „Vypožičané“.
15. Oslobodení žiaci z hodiny TEV/TSV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.
16. Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TEV/TSV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie /zápis v ŽK/ od príslušného lekára, prípadne rodiča, so zdôvodnením.
17. Nenosenie si telocvičného úboru znamená, že telesnú výchovu žiak na vysvedčení neabsolvoval.

Článok 9
Vnútorný poriadok pre školskú jedáleň

1. Do školskej jedálne prichádzajú žiaci hneď po ukončení vyučovania, zo ŠKD v sprievode vychovávateľky pokojne, disciplinovane a pri okienku pozdravia. 2. Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si vopred umývajú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a zachovávajú ticho. Rešpektujú dozor konajúcich učiteľov. 3. Žiaci po vstupe do jedálne si zoberú tanier, príbor. Pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia dozor konajúceho učiteľa, sadnú si a po nabratí polievky obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku. 4. Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku pozdraví a odchádza. 5. Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať v jedálni tento školský poriadok, podľa rozhodnutia dozoru môžu byť z jedálne vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední.

Článok 10
Vnútorný poriadok pre školský klub detí

1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku 5 € na 1 mesiac.
2. Činnosť ŠKD: Začína 11.15 hod. – odpočinková činnosť, 1. oddelenie obed od 12.20 h.,
2. oddelenie obed od 13.00 h., pobyt vonku 13.30 – 15.00 h., príprava na vyučovanie
15.00 – 15.30 h., 1. oddelenie:15.30 – 16.15 h., 2. oddelenie: 15.30 – 16.00 h. hry s hračkami, záujmová činnosť, odchod detí zo ŠKD.
3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.
4. Prevádzka ŠKD počas prázdnin je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených min.6 žiakov.
5. Prevádzka ŠKD je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených min.6 žiakov.
6. Žiakov do ŠKD prináša vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny a odovzdá vychovávateľke.
7. Žiaka, ktorý navštevuje ŠKD si na krúžok osobne prevezme vyučujúci daného krúžku a zahlási vychovávateľke.

Článok 11
Organizácia vyučovania

1. Vyučovanie začína o 7.50 hod. 2. Rozvrh hodín, plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy, vyučujúci sú povinní dodržiavať ich. 3. Škola má schválený „Plán zasadnutí pedagogickej rady a pracovných porád na školský rok 2017/2018“. 4. Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov /účelové cvičenia, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod. / 5. Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa ped.-organ. pokynov MŠ SR, KŠÚ Nitra a DŠÚ v Nitre. 6. Oddychový poldeň – streda – nezadávajú sa žiakom písomné domáce úlohy.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Porušenie ŠP je povinný so žiakom prerokovať triedny učiteľ, alebo vedúci pedagogický zamestnanec (RŠ, ZRŠ), o prerokovaní priestupku sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude evidovať v spise žiaka a kópia bude zaslaná zákonnému zástupcovi. 2. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade a pracovných poradách. 3. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so „Školským poriadkom“ žiakov triedy /je potrebné viesť evidenciu s podpisom žiakov/, ako aj ich rodičov. 4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. septembra 2017, týmto dňom sa ruší „Školský poriadok zo dňa 5. septembra 2016“ v znení neskorších doplnkov.

PaedDr. Monika Svitačová riaditeľka školy

Školský poriadok bol prerokovaný a odsúhlasený na pedagogickej rade dňa 14. 9. 2017 a v Rade školy dňa 18. 9. 2017.


« návrat do sekcie "O škole" «