Kolektív zamestnancov CZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch
PaedDr. Monika Svitačová

riaditeľka školy
sekundárne vzdelávnie


Zuzana Švecová
ekonómka školy


Štefan Hlavatý
školník


      Mgr. Katarína Blanárová

školský psychológ
koordinátor pre práva detí
koordinátor prevencie proti šikane
výchovný a kariérový poradca


      Mgr. Kristína Patkósová

primárne vzdelávanie
triedna učiteľka 1.A
koordinátor pre zdravotnú výchovu


      Mgr. Erika Šranková

primárne vzdelávanie
triedna učiteľka 2.A
koordinátor pre dopravnú výchovu


      Mgr. Zita Garayová

primárne vzdelávanie
triedna učiteľka 3.A
vedúca MZ
koordinátor pre výtvarnú výchovu


      Mgr. Tatiana Lehocká

primárne vzdelávanie
triedna učiteľka 4.A
koordinátor pre čitateľskú gramotnosť


      Mgr. Michaela Vančíková

primárne vzdelávanie
triedna učiteľka 4.B
koordinátor pre pohybovú výchovu


      Mgr. Katarína Blanárová

školský psychológ
koordinátor pre práva detí
koordinátor prevencie proti šikane
výchovný a kariérový poradca
primárne vzdelávanie
triedna učiteľka 5.A


      Mgr. Janka Zrubcová

sekundárne vzdelávanie
triedna učiteľka 6.A
vedúca PK prírodovedné predmety


      Mgr. Anežka Šimunková

sekundárne vzdelávanie
triedna učiteľka 6.B
koordinátor pre finančnú gramotnosť


      Mgr. Eva Šimunková

sekundárne vzdelávanie
triedna učiteľka 7.A
koordinátor pre čitateľskú gramotnosť


      Mgr. Marián Vizy

sekundárne vzdelávanie
triedny učiteľ 8.A
koordinátor pre počítačovú gramotnosť


      Mgr. Andrea Malíková

sekundárne vzdelávanie
triedna učiteľka 9.A
koordinátor pre environmentálnu výchovu a Zelenú školu


      Mgr. Zuzana Valkoová

sekundárne vzdelávanie
koordinátor pre duchovný život školy


      Mgr. Linda Škandová

sekundárne vzdelávanie – anglický jazyk, slovenský jazyk
vedúca PK spoločenské predmety


      Mgr. Zuzana Buranská

sekundárne vzdelávanie – anglický jazyk


      Mgr. Renáta Hatinová

Sekundárne vzdelávanie – nemecký jazyk


        Bc. Renáta Foltanovičová

vedúca ŠKD
koordinátor pre zábavu


      Mgr. Mária Sovská

vychovávateľka ŠKD
koordinátor pre kreativitu

Všetky naše pani učiteľky majú vysokoškolské pedagogické vzdelanie.
Takmer všetky predmety sa učia odborne okrem predmetu Fyzika, ale žiaci vravia,
že fyzika je super prakticky vyučovaná a to je najdôležitejšie.

Za čistotu a príjemnú vôňu v škole zodpovedajú naše pani kozmetičky podlahových krytín
Zuzka Ničová
Zuzka Blanárová


« návrat do sekcie "O škole" «