Školský psychológ


Záleží nám na zdravom vývine žiakov, na rozvoji ich osobnosti. Každý deň môžu využívať služby školskej psychologičky, ktorá im poskytuje prostredie dôvery, podá pomocnú ruku a sprevádza žiakov pri hľadaní odpovedí na otázky osobného i školského života.

Školská psychologička organizuje pre žiakov rôzne aktivity zamerané na rozvoj empatie, asertivity, prosociálneho správania, odbúravania sociálno-patologických javov, podporu triednych kolektívov a vzťahov medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi.
Týmto sa vytvára pozitívne a podnetné školské prostredie, ktoré žiaci radi navštevujú. Často k nám prichádzajú žiaci, ktorí majú negatívnu skúsenosť so školou, či už kvôli šikanovaniu, vyčleňovaniu z kolektívu alebo nezáujmu so strany učiteľov.

V našej škole nachádzajú žiaci ľudí, ktorí ich prijímajú a pomáhajú im stať sa vzdelanými plnohodnotnými osobnosťami.

Okrem priamej práce so žiakmi, učiteľmi, rodičmi uskutočňuje školská psychologička aj psychologické pozorovanie na vyučovaní, vďaka ktorému môže spolu s učiteľmi hľadať najlepšie spôsoby podpory výchovno-vzdelávacieho procesu.

Žiaci, rodičia i učitelia radi využívajú služby školskej psychologičky a tak spoločne vytvárajú v škole prostredie, ktoré je prostredím dôvery, bezpečia, radosti, lásky a ľudskosti.

Kto je náš psychológ?
Mgr. Katarína Blanárová

ŽIAKOM pomáha riešiť
• problémy spojené s učením
• problémy s osobným životom
• problémy s adaptáciou, vzťahy s priateľmi, rodičmi, učiteľmi, komunikačné ťažkosti

RODIČOM poskytuje
• poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch
• informácie a konzultácie o výchove, vzdelávaní a voľbe povolania

S UČITEĽMI
• spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k žiakom s poruchami a k nadaným žiakom
• chráni osobnosť učiteľa pred psychickým vyčerpaním

Je normálne mať problém a potrebovať pomocnú ruku. Sme ľudia a potrebujeme jeden druhého. Každý psychológ je viazaný MLČANLIVOSŤOU, preto sa môžete naňho s dôverou obrátiť.

Som tu PRE VÁS pondelok – piatok od 7:30 do 15:00 hod.
Môžete ma kontaktovať aj mailom: psycholog.czs@gmail.com

Vaša psychologička Katka


« návrat do sekcie "O škole" «